Stora Ursvik, Sundbyberg

Stockholm Innovation Park

EURO · NODE NETWORK

History

Stora Ursviks initierades under 1990-talets slutskede av Windborne international, NCC, Vasakronan och Sundbybergs Stad.

Målsättningen då var att skapa en ny stadsdel bestående av bostäder, handel, social faciliteter och infrastruktur kretsande runt en ny och spännande innovation park – Stockholm Innovation Park.

Sedan dess har bostadsutveckling prioriterats under de tidiga skeden av projektet, för att bemöta Stockholms ökande och omedelbara behov av bostäder. Kommersiella lokaler kommer att förbli en viktig del av projektet. Infrastruktur, i form av en ny tvärbanastation, vägnät, parkområden, sociala faciliteter, internetanslutningar etc utgör en viktig komponent i Stora Ursviks utveckling för att skapa en levande och väl fungerande stadsdel.

En ständig ström av nya aktörer ansvarar idag för projektets pågående och framtida vidareutveckling.

Stora Ursvik - Stockholm Innovation Park

Stora Ursvik: En ny spännande Stadsdel

Stora Ursvik är Sundbybergs största utbyggnadsprojekt och ett av de största i länet. Området bebyggs till år 2026 med bostäder med olika upplåtelseformer, gångstråk, parker och mötesplatser, idrottsanläggningar, torg, skolor och förskolor.

Stora Ursvik bildar redan idag en ny spännande stadsdel där arbete, boende, service och fritid sammanstrålar. Stadsdelen är idag till stor del redan uppbyggd men mycket är kvar att göra. När stadsdelen är helt klar kommer 16-18.000 människor att arbeta och bo vid Stora Ursvik som kommer att omfatta ca: 550 000 m2 BTA / 8.000 bostadsenheter. Utöver detta kommer ca 120.00 m2 industriella-, handels- och sociala lokaler att byggas vid Stora Ursvik.

Stora Ursvik drar fördel av områdets närhet till Kista Science City – ett av Europas största och mest kvalificerade högteknologiska industriella kluster inom bla IT, telekom och relaterade områden. Samtidigt erbjuder Stora Ursvik närhet till naturupplevelse och ligger nära Stockholm City. Stora Ursviks arkitektur kommer håller en hög internationell klass och präglas av gröna parkområden och attraktiv, miljövänlig byggnation där utformningen av arbets-, boende- och fritidsmiljöer styrs av människans behov av stimulans och harmoni.

Stora Ursvik gränsar till Stockholm i nordväst, Igelbäckens naturreservat i norr, Solna i öster och Enköpingsvägen i söder. Vid projektets slut kommer Enköpingsvägen och området omkring att vara omdanat till en levande stadsgata med grönska, mötesplatser och arbetsplatser.

Staden planerar för vilken service som ska finnas i området: förskolor, skolor, affärslokaler, idrottsanläggningar etcetera.

Bostäderna i delområde 1 utvecklas av 19 byggherrar: Bonava, Fastighets AB Förvaltaren, FFAB, Folksam, Hagelsrumsgruppen, HSB, Ikano bostad, Järntorget, LB-hus, Lean Bostad, Lindbäcks bygg, Riksbyggen, Serafim, Invest, SKB, SSM, SUKB, Sundbybergs stad och Wåhlin Fastigheter.

Staden ansvarar för att bygga kommunala anläggningar som används av dem som bor i området: ledningar till husen, gator, vägar, gång- och cykelbanor, avfallsanläggningar, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, parker och konstinstallationer.

Stockholm Innovation Park

Stora Ursvik stadsdelen (Västradelen)

Stora Ursvik, Sundbyberg

Stora Ursvik, Sundbyberg

Modern och stimulerande arkitektur

Stora Ursvik, Sundbyberg

Fräscha och välkomnande bostäder - Stadsdelen under byggnationProjects of Windborne International

Stockholm Innovation Park

...Den nya levande stadsdelen:
där arbete, boende och fritid sammanstrålar...

...och vetenskap, teknologi, konst och livsstilsforskning samverkar
för att skapa framtidens produkter..

 

SIP: Dynamik, kreativitet och innovation

SIP var från början ett drivande konceptet bakom Stora Ursviks framtida utveckling. Medan den verksamhetsmässiga delen av Stora Ursviks utveckling är till viss del en fråga för framtiden kvarstår SIP som ett intressant utvecklings tema som har erhållit starkt stöd ifrån näringslivet, högstadieutbildningsinstitutioner, forskningsinstitutioner och offentliga organ. SIP:s ambition har från början varit att bli en ledande internationell arena för forskning, utveckling, entreprenörskap och företagande inom området produkt och produktionsutveckling. Den kraftsamling och dynamik som uppstår vid SIP kommer att erbjuda progressiva företag, institutioner, akademiska organisationer och offentliga organ en mångfacetterad miljö som stimulerar kreativitet och främjar konkurrenskraft. Samtidigt kommer SIP att representera en viktigt och påtaglig argument för att utländska företag skall välja Sverige som produktutvecklingsland. SIP kommer att dra fördel av Sveriges goda internationella renommé som föregångsland och dokumenterade egenskaper som "testmarknad" för nya produkter och idéer.

Härunder presenteras några av de över 50 ledande industriföretag, högskolor, forskningsinstitutioner och offentliga organ som har uttalat sitt stöd för Stockholm Innovation Park. Samtidigt presenteras de ambitioner som näringslivet redan från projektets början har haft avseende SIPs roll, inriktning och beståndsdelar.

Stockholm Innovation Park

 

Några kommentarer ifrån näringslivet

SIP Bernt Ericson
"Idag ger Sveriges tätposition inom t.ex. IT, telekom, bioteknik, medicinsk forskning, och teknikrika möjligheter att betona Sveriges roll som internationellt centrum för innovativ produkt- och produktionsutveckling. De etablerade vetenskapsparkerna är mycket viktiga och SIP kommer att ytterligare bidra till att uppnå detta mål." "

Bernt Ericson
Vice President,
Ericsson Foresight
Telefonaktiebolaget L.M.EricssonSIP Hans Himbert
"Att samla företag med olika kompetenser inom Stockholm Innovation Park känns väldigt inspirerande. Produktutveckling idag blir alltmer avancerad, med omfattande krav på god funktion, god ekonomi, snygg design och "leadtimes". Vi hoppas att Stockholm Innovation Park ska bli ett center som ger upphov till spännande verksamheter och projekt även internationellt."

Hans Himbert
Director
Ergonomidesign


 

SIP Hans Friberger
"Produkt- och produktionsutveckling är viktiga frågor för alla industriföretag - inte minst för Atlas Copco. De är processer som kräver vision, kompetens, framåtanda och kapital. SIP sammanför dessa kvaliteter och skapar en dynamisk, interaktiv miljö som bidrar till innovation och framgångsrik utveckling av nya produkter och produktionssystem."

Hans Friberger
F.d. Verkställande Direktör
Atlas Copco ControlsSIP Rutger Roséen
"Integrerad produktutveckling, trenden mot intelligenta produkter och grundläggande kunskaper om konsumenternas preferenser, är områden som är särskilt viktiga - både för Electrolux och för andra progressiva industriföretag. SIP kommer att utgöra en välbehövlig och eftertraktad skådeplats för avancerad produktutveckling."

Rutger Roséen
Senior rådgivare
New & Future Business, Electrolux


Innovation: Det framgångsrika företagets livsnerv

Industrins framtida konkurrenskraft blir alltmer beroende av dess förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna utveckla och producera nya, intressanta och miljövänliga produkter.

Innovation i en föränderlig värld

Utvecklingsprocessen blir allt komplexare och kräver mer avancerad teknik och fler specialister. De stora företagen övergår dessutom alltmer till resurssnåla produktionsmetoder och kan därigenom delegera utvecklingsansvaret till externa underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Som kunder måste de dock fortfarande samordna och ansvara för dessa aktiviteter och se till att uppnå ett balanserat och optimalt helhetsresultat. Industriföretagens allt snabbare globalisering gör situationen ännu mer komplex. Svenska företag expanderar alltmer utomlands och internationella företag förlägger selektivt forskning, utveckling, produktion och administrativ verksamhet till platser i världen där de kan uppnå de mest påtagliga fördelarna.

SIP montage

SIP - en unik resurs

SIP blir en unik resurs inom området produkt- och produktionsutveckling och utvecklas som ett direkt svar på industrins akuta behov av ett kompetensmässigt genombrott inom sektorn. SIP ska tillhandahålla en dynamisk och kreativ miljö där synergier som uppstår genom ökat samspel mellan teknikanvändare, leverantörer, konsulter och myndigheter kan utnyttjas optimalt. Huvudsyftet med SIP är att stärka industrins konkurrenskraft och bidra till att göra sverige till en attraktiv plats för internationella företag att lokalisera sina produktionsutvecklings-aktiviteter. Även utbildning och träning blir en viktig del av SIP. Tanken är att SIP ska vara ett ledande internationellt centrum för utbildning och träning inom områden som produkt- och produktionsutveckling, ledarskap, entreprenörskap, informationsteknik, beteendevetenskap och miljöteknik.

SIP = Innovation, kompetens och entreprenörskap

Framgångsrik produkt- och produktionsutveckling kommer, i framtiden, att kräva intensivare och effektivare samverkan mellan organisationer med kompletterande kompetenser. Synergi genom samverkan!

SIP:s huvudaktivitetsområden

SIP kommer att bilda en smältdegel för individer och organisationer med spjutspets-kompetens inom produkt- och produktionsutveckling, technology transfer samt livsstils-forskning där SIP Management kommer att verka för ett kreativt kunskapsutbyte mellan olika discipliner och organisationer.

SIP Diagram

SIP - ett samarbete med näringslivet...

Stockholm Innovation Park utvecklas genom ett nära samarbete med ledande beslutsfattare inom det nationella och internationella näringslivet. SIP:s ursprungliga utvecklingsplan förädlas genom kontinuerliga sammanträden, workshops, seminarier och konferenser tillsammans med industrin, högskolor, forskningsinstitutioner, finansiella institutioner och offentliga organ. På så sätt utformas SIP:s policy, strategi, organisation, verksamheter och operationella principer optimalt i relation till näringslivets framtida produkt- och produktionsutvecklingsbehov.

...och Sundbybergs Stad

SIP utvecklas i samförstånd med Sundbybergs Stad som verkar för att skapa de samhällsmässiga förutsättningarna som, t.ex. infrastruktur, kommunikationer och service som denna framtidens stadsdel kommer att kräva.

English Summary:

Windborne Stora Ursvik

Stora Ursvik is one of Sweden’s largest property-based projects. In the early stages of the Project, the development was characterised by the ambition to build a leading innovation park - The Stockholm Innovation Park (SIP) with the ambition of creating an internationally leading centre for product and production development.

With the increasing need for more housing in the Stockholm region, these plans have been somewhat modified and greater concentration has, so far, been placed upon the provision of housing. However, commercial development stills plays an important role in Stora Ursvik’s future together with retail, educational facilities, park areas, leisure facilities and sociala facilities. The building of the Stora Ursvik project was initiated around 2007 and will continue up to around 2026. When completed Stora Ursvik will be the home for around 16-18.000 person living in some 8.000 residential units of some 550.000 m2 in floor area.

SIP Diagram 3

The main activities within the proposed Stockholm Innovation park.

The high-tech industrial activities within a future SIP will create employment for researchers,  technicians and entrepreneurs engaged in such product and production development-related activities as systems development, industrial design, competence development, technology transfer, software development, testing and simulation laboratories..
An Industrial Reference Group of 100 international corporations and institutions was established early on in SIP’s planning stage and was formed to guide the development of SIP towards its realisation.

Stora Ursvik is being developed as a new Stockholm City neighbourhood where people can work, live and recreate within a garden city environment located within a short travelling distance from the City centre and The Arlanda International Airport. Communications are excellent with an own crossrail station minimising travelling times to most parts of the Greater Stockholm region.

 

 

Back to top >