Orminge Centrum
Development of a multi-family housing Project

In 2012 WING entered into a collaboration with Magnolia Bostad; a company listed on the Stockholm Stockmarket.

Together with Magnolia Bostad, WING was responsible for the acquisition of properties at Orminge Centrum in Nacka, Stockholm. Planning permission was received in 2021 for the development of some 250 apartments, retail and parking facilities in a multi-storey complex.

Below, is presented an extract from the current detailed planning process.


Volymbild/3D bild snett ovanifrån perspektiv

Kvarter Hantverkshuset

Volym och skala

Kvarter Hantverkshusen förespråkar en tydligt sluten kvartersstruktur med en generös gård. Kvarteret bryts upp genom varierande höjd och kulörsättning och hålls samman genom materialval och utformning. Mot Ormingeplan tillåts skalan vara högre, och trappas ned i skala mot korsningen Mensättravägen - Edövägen.

Vertikalitet, rytmisk fönstersättning och gavelmotiv förstärker uppdelningen av kvarteret. Förhöjd bottenvåningtillåter rymliga lokaler och entréer, låter byggnaden landa och ger fina proportioner åt fasaderna.

Starkt karaktäristiska tak samt gavelmotiv skapar en tydlig siluett och kontrasterar Hantverkshuset mot omgivande bebyggelse.

Arkitektur och gestaltningsidé

Kvarterets kulörer är inspirerade av omgivande bebyggelse i Orminge, samtidigt som materialen adderar en ny årsring av arkitektur till Orminge centrum. Den högre delen mot Ormingeplan får en fasad av tegel med små balkonger. Fasaderna mot Edövägen, Mensättravägen och mot söderliggande naturpark är något lägre och får putsfasader i olika kulörer. Två lägre delar av kvarteret kläs i trä av för att markera höjdskillnader och för att definiera volymer.

I sockelvåningarna utförs fönsterkarmar i ek och i de övre våningarna färgas fönsterkarmar efter färg på putsfasaden eller som kontrast till det ljusa teglet.

Byggaktör Magnolia bostad AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Antal bostäder: Cirka 250
BTA: cirka 27 500 kvm
LOA: cirka 6400 kvm


Illustrationsplan


Principsektion, norr-syd.


Principsektion, väst-öst.

Typologi och höjder

 • Kvarter Hantverkshuset föreslås som ett större slutet kvarter kring en gård där byggrätten möjliggör 4–8 våningsplan, med en högre skala mot Kanholmsvägen/Utövägen.
 • Bygggnaden föreslås få varierande höjder i vertikala enheter för att skapa varation i skala.
Fasad mot Ormingeplan, sett från sydväst. Fasad mot parken, sett från söder. Fasad mot öster, sett från bron över Mensättravägen.

Tak

 • Här föreslås ett taklandskap som får en annan form för att bryta ned skalan på det kvarterstora volymen med hjälp av gavelmotiv och olika hushöjder.
 • Takutförandet tillåter att de övre planen kan utnyttjas till bostäder samtidigt som skalan hålls ned. Detta ger dessutom plats för fläktrum som inordnas i volymen.


Taklandskap (Källa: COBE Architects).

Balkonger

 • Balkonger föreslås ut mot söderliggande bevarade natur-park.
 • Balkong och burspråk får skjuta ut högst 1,1 meter över Utövägen, Kanholmsvägen och Edövägen med en frihöjd från underliggande mark om minst 5,2 meter.
 • Över park och naturmark får balkong och burspråk skjuta ut högst 0,6 meter med en fri höjd från underliggande mark om minst 2,8 meter.
 • Balkonger får inte glasas in förutom i den omfattning som krävs för att uppnå riktvärden avseende buller.
 • Balkongerna föreslås gestaltas med smidesräcken i olika utformning; tegelklädd balkongplatta mot Ormingeplan, spanska balkonger mot parkområdet samt traditionell balkong mot gård.


Förslag på balkongutformning (Källa: DinellJohansson).

Möte med gata

 • Mot Edövägen och Kanholmsvägen föreslås fasad i gräns mot trottoar och här planeras bara bostadsentréer och lokaler för handel.
 • Zon med förgårdsmark föreslås enbart mot Mensättravägen.
 • Zonerna bidrar till att göra ytan personligare, intimare, tryggare och mer händelserik.


Kvarterets möte med lokalgata som vetter mot Mensättravägen (Källa: Brunnberg & Forshed).

Entréer

 • Förhöjd bottenvåning tillåter rymliga lokaler och en-tréer, låter byggnaden landa och ger fina proportioner åt fasaderna.
 • Den högre delen mot Ormingeplan får en fasad av tegel med små balkonger ut mot torget.
 • Entrévåningar föreslås gestaltas i tegel som avslutas mot gata med naturstenssockel.
 • Fönsterkarmar i ek föreslås utformas i sockenvåning-arna.
 • I de övre våningarna förelås kulören på fönsterkarmar och fönsterdörrar få samma färg som putsfasaden, alternativt bli en accentfärg till det ljusa teglet.


Förslag på entréparti (Källa: Brunnberg & Forshed).


Entré till lokal och/eller handel ut mot Kanholmsvägen med fönsterpartier av hög arkitektonisk detaljering (Källa: Brunnberg & Forshed).

Material och färger

 • Mot Ormingeplan möter man en ljust sandfärgad tegel-fasad, med karaktäristiska gavelmotiv.
 • Angivna accentkulörer används på bland annat husets fönster.
 • Volymerna på hörnen kläs helt i putsfasad med angivna baskulörer.
 • Materialval för sockelvåning föreslås i natursten.
 • En lägre del bryter av med en tät träfasad.
 • Resterande hus kläs även de i puts enligt angivna baskulörer och med fönster i monokrom färgsättning med fasad. Bottenvåningen i indelad natursten låter byggnaden landa mjukt.
Fasad mot Mensättravägen. Fasad mot Edövägen.
Fasad mot Kanholmsvägen. Fasad mot söderliggande naturmark.

 


Fasadutformning mot Kanholmsvägen (Källa: Brunnberg & Forshed).


Fasadutformning från korsning Mensättravägen/Edövägen (Källa: Brunnberg & Forshed).

Back to top >